ZVEŘEJNĚNÉ SMLOUVY | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Veřejné zakázky > ZVEŘEJNĚNÉ SMLOUVY

ZVEŘEJNĚNÉ SMLOUVY

(31. 10. 2012)


Smlouvy v hodnotě nad 50 000,- bez DPH uzavřené po 1.7.2016


Rok 2016
viz. "Portál pro vhodné uveřejnění" - Smlouvy organizace: Město Moravský Krumlov


Rok 2015
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 188/LDAA-016/2015

Smlouvy o dodávkách energií od roku 2016

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 38/2015 ze dne 14.4.2015

SoD - Oprava hasičské zbrojnice SDH Rakšice, pozemek p.č. 2816, k. ú. Moravský Krumlov

SoD - Program rozvoje města Moravský Krumlov na období 2015-2022

SoD_č.166/2015 - Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v akci VHI

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 11622956

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 38/2015 ze dne 14. 4. 2015 - "Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov"

"Místní komunikace Pod Hradbami"

"Zabezpečení mateřských a základních škol Moravský Krumlov (MKDS)"

SoD_"Herní prvky - Polánka u Moravského, pozemek p.č.345/1, k.ú. Polánka u Moravského Krumlova"

SoD č. 97/2015 - Oprava povrchu místních komunikací Rokytná

Přírodní hřiště Mateřská škola Moravský Krumlov

SoD - „ZŠ Klášterní – úpravy interiérů, rozvody ZTI (Etapa č. 1)“

Energetické úspory sokolovny Mor. Krumlov - koordinátor BOZP

"Modernizace sběrného dvora odpadů Města Moravský Krumlov" - Dodatek č.1 k SoD

"TDI - "Modernizace sběrového dvora odpadů Města Moravský Krumlov"

"Oprava fasád, výměna výplní a sanace zdiva arkád" - Dodatek č.1 k SoD č. 133/70/2014

"Dětské hřiště v přírodním stylu pro MŠ MK" - organizace výběr. řízení a zajištění real. managementu

"Dětské hřiště v přírodním stylu pro MŠ MK" - zpracování dokumentů pro získání dotace

Smlouva o dílo "Vytápění a odvlhčení vybraných místností ve 2. NP Zámku Moravský Krumlov - II

Kupní smlouva - "Zajištění kancelářských potřeb"

"Rozšíření Discgolfového hřiště"

TDI na "Energetické úspory objektu Sokolovny MK"

Dodatek č.1 ke smlouvě č.45/14 na pronájem nebytových prostor

SoD "Energetické úspory objektu Sokolovny MK"

Autorský dozor "Energetické úspory objektu Sokolovny MK"

Smlouva o dílo na vybudování kamerového systému


Rok 2014
Ceny dodávaných energií pro město Moravský Krumlov - Rok 2015

"Oprava místních komunikací v městské části Polánka"

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.38/70/2014

Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace Polánka aRokytná

"DOHODA O SPOLUPRÁCI" - Vodovody A Kanalizace"

"Smlouva o nájmu plynárenského zařízení"

"Zajištění tisku školících materiálů vč. zpracování grafiky"

Kupní smlouva - "Nosič kontejnerů ..."

"Oprava fasád, výměna výplní a sanace zdiva arkád"

Organizace výběrového řízení - Efektivní spolupráce

Organizace výběrového řízení - Dodávka pomůcek pro vyučování II.

Dodávka pomůcek pro vyučování II. - druhá část

Dodávka pomůcek pro vyučování II. - první část

"Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání kulatých stolů"

"Zajištění občerstvení pro účastníky vzdělávacích seminářů"

Smlouva na zajištěni vzdělávacích seminářů

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava chodníků ve vnitřním městě"

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava fasády domu č.p. 36"

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava fasády domů č.p. 31-34 v Moravském Krumlově"

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava fasády kotelny, Sídliště 364"

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava dvora domu č.p. 142-145"

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Měšťanský dům, Moravský Krumlov ..."

SoD a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Prodejní prostory budovy na ul. Břízová 255 a 256, Moravský Krumlov"

SoD_Modernizace sběrného dvora"

projekt. dokumentace na akci"Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov"

"Zpevněná komunikace pro pěší Okružní-S.K.Neumanna"

projektová dokumentace „Městský kamerový dohlížecí systém Moravský Krumlov"

projektová dokumentace „Centrum netradičních sportů pro všechny …“

projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov“

projektová dokumentace „Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov“

Obnova Sochy sv. Jana Nepomuckého v Rakšicích – Moravský Krumlov

Dodávka a montáž zahradního altánu Arkus 400x300

projektové práce „Inženýrské sítě a chodník – Na Kačence v Moravském Krumlově“

Dohoda o předčasném užívání stavby – stav. objektu C 121 Pěší komunikace a sjezdy

Dodatek č. 1 ke SoD PD/206/14/2013FU

Měšťanský dům, Moravský Krumlov - výměna oken, sanace vlhkosti a obnova omítek

Administrace dotačního řízení Výzvy č. 22 IOP

Výstavba vodního tobogánu a skluzavky

Pořízení samosběrného kropícího stroje

Rok 2013
Ceny dodávaných energií pro město Moravský Krumlov - Rok 2014

Smlouva o úvěru č. 10953/13/LCD

SoD a evidenční list zakázky - "Víceúčelové hřiště Rokytná"

projekt na „Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov“

Rekonstrukce řídícího systému kotelny DPS Moravský Krumlov

Dodatek č.4 - Letní koupaliště

Slouva o pořízení komunálního vozu

Dodatek č.3 k SoD S3120415

Slouva o úvěru

Seznam subdodavatelů VZ - Koupaliště

Dodatek č.2 k SoD S3120415

Dodatek č.1 k SoD S3120415

SoD S3120415

Smlouva SENIOR TAXI 2013

Projekt ochrany vod povodí Dyje II. etapa ... - Dělnická ulice

Projekt ochrany vod povodí Dyje II. etapa ... - Rakšická ulice

Příjezdová komunikace k č.p. 594

Dodatek č.3 ke smlouvě o provedení stavebních prací letní koupaliště

Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení stavebních prací letní koupaliště

Smlouva o dílo č. D001344

Smlouva o dílo č. D001345

Smlouva o dílo č. 17/2013

Dodatek č.2 k SoD - "Oprava tělocvičny v objektu Sokolovny"

Stavba „II/152 Polánka, průtah: Smlouva o dílo, Harmonogramy plnění, Příloha k SoD

Mandátní smlouva V000488 se spol. RENARDS

Dodatek č.1 k SoD S3120415


Rok 2012
Ceny dodávaných energií pro město Moravský Krumlov - Rok 2013

Dodatek č.1 k SoD - "Oprava tělocvičny v objektu Sokolovny"

Mandátní smlouva - činnosti TDI na akci Letní koupaliště

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení stavebních prací - Letní koupaliště

Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu města Moravský Krumlov

Smlouva o dílo 246/2012 - Inženýrské sítě pro 19 RD ul. Za Hřištěm POLÁNKA - I. etapa

Smlouva o dílo - archeologický průzkum při stavbě "Letní koupaliště"

Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP - "Letní koupaliště"

Dohoda o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě: Rekonstrukce vodovodu na Dělnické ulici

Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku na realizaci - Rekonstrukce vodovodu na Dělnické ulici

Smlouva o dílo - Realizace informačních panelů pro měření rychlosti vozidel

Rekonstrukce elekroměrového rozvaděče a připojení náhradního zdroje pro MěÚ Moravský Krumlov

Smlouva o provedení stavebních prací - Letní koupaliště

Smlouva o dílo - Oprava tělocvičny v objektu Sokolovny

Rok 2011
Ceny dodávaných energií pro město Moravský Krumlov - Rok 2012

Dodatek č.1_"Smlouva o poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení při spotřebě elektrické energie a zemního plynu" - Best Price Energy

Předávací protokol - Best Price Energy

"Smlouva o poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení při spotřebě elektrické energie a zemního plynu" - Best Price Energy


web & design www.bravissimo.cz