Městská policie Moravský Krumlov | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Organizace města > Ostatní složky > Městská policie Moravský Krumlov

Městská policie Moravský Krumlov

Městská policie je orgánem města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města v roce 1991 v souladu se zákonem o obecní policii č. 251/2016 Sb. a jiných zákonných norem v platném znění. Činnost MěP je koncipována jako věřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím je zajišťován pořádek města Moravský Krumlov .
Město Moravský Krumlov je od začátku prosince 2015 monitorováno městským dohlížecím kamerovým systémem.


Adresa
Městská policie Moravský Krumlov,
Palackého 112
602 631 560 oznámení od osob do služ. vozidla
515 322 634 služebna MěP
724 282 835 pro vyřizování záležitostí hlídkou
156 tísňové oznámení pouze z pevné linky
Email: mestska.policie@tiscali.cz

Vrchní velitel Městské policie:
Mgr. Tomáš Třetina - starosta
Email:tretinat@mkrumlov.cz


Velitel Městské policie :
Rudolf Fráňa

Městská policie slouží:
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek 06:00 - 18:00 hod.,
Pátek 06:00 hod. až Neděle 06:00 hod.

Městské policie má 7 službu konajících strážníků v počtu 6 mužů a 1 žena.
Úkoly Městské policie :
a) dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
d) odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem 553/1991 Sb., též ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení podle zák.č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném znění,
f) upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
g) ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále za přestupky jejichž projednávání je v působnosti města.

Práce s dětmi a mládeží:
MěP v Moravském Krumlově věnuje velkou pozornost oblasti práce s dětmi a mládeží.Jedná se o přednášky ve školách s různým zaměřením včetně protidrogové prevence.

V současné době zaměřla MěP svoji pozornost i k seniorům v našem městě. Strážníci by chtěli prostřednictvím přednášek s využitím obraných a ochranných pomůcek,názorně předvést jak postupovat při osobní obraně nebo ochraně vlastního majetku.


web & design www.bravissimo.cz