Část města POLÁNKA | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Části města > Část města POLÁNKA

Část města POLÁNKA

(01. 01. 2009)

Historie

Polánka se nachází na návrší severně od Moravského Krumlova. Již ve 14. století byla majetkem pánů z Lipé a náležela k jejich lenním statkům. Léna byly části majetku (vesnice, tvrze a dvory), které páni z Lipé propůjčovali za různé služby méně bohatým šlechticům. Tito tzv. manové byli povinni především vojenskou službou, doprovázeli svého lenního pána na cestách a někteří manové zastávali různé úřady při dvoře nejvyšších maršálků. Od poloviny 14. století se připomíná v Polánce vladycký rod, pocházející z Krhova u Hrotovic a píšící se kromě Polánky také po Kubšicích a Černíně. V erbu měli polopostavu muže se zdviženýma rukama. V roce 1349 se poprvé zmiňuje Čas z Polánky, jehož jméno je také prvním nepřímým dokladem o existenci vesnice. Čas z Polánky zde sídlil v letech 1349-1376, v období 1387-1412 se zde připomíná jeho syn Přibík Čas. Přibíkův syn Erazim z Polánky byl zřejmě špatný hospodář, vedl četné spory a zděděné statky neudržel. Také léno Polán- ku byl nucen opustit někdy mezi léty 1420-1430, neboť poté se po vsi píše rod Vidunů z Žíňan a Dobronic. Roku 1437 se připomíná přísedící krumlovského manského soudu Matěj Vidun z Polánky, ale již 1451 seděl tu man Jan z Železného a z Polanky. Také se v Polánce nezdržel dlouho, neboť již o dva roky později vykonával úřad olomouckého purkrabího. V roce 1461 se po Polánce píše také Jan z Čéče. Na přelomu 15. a 16. století přichází na léno do Polánky rod So kolnických z Bítova. Členové rodu se psali podle Sokolníků u Brna, které drželi jako léno třebíčského kláštera. V roce 1524 se v Polánce připomíná Hynek Sokolnický. Jemu prodal Jan z Lipé v roce 1533 léno v Polánce (tvrz, dvůr a vesnici) do plného vlastnictví. Oddělena od krumlovského panství Polánka byla jen krátce, neboť ji roku 1560 Pertold z Lipé koupil zpět od bratrů Jana a Jiřího Sokolnických. Součástí rozsáhlého krumlovského dominia byla i následující staletí až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Polánka byla samostatnou obcí do roku 1976, kdy se stala místní částí města Moravského Krumlova.

Kaple Narození Panny Marie. Polánka po třicetileté válce neměla vlastní kostel a náležela k farní správě v Moravském Krumlově. V roce 1785 byla přifařena do Řeznovic. Snaha o stavbu vlastní kaple byla realizována s přispěním krumlovské vrchnosti v roce 1842. Kaple však svojí velikostí nestačila potřebám obyvatel, proto bylo rozhodnuto v roce 1899 vystavět novou.

Tvrz. V písemných pramenech z 16. století se vícekrát připomíná zdejší tvrz, která bývala sídlem manů. Bohužel její polohu ani dobu trvání neznáme. Pravděpodobně stála v místě pozdějšího hospodářského dvora.

Pindulka. Přes Polánku procházela jedna z větví středověké dálkové cesty mezi Znojmem a Brnem. Na této komunikaci jsou v pravidelné vzdálenosti jako korálky navlečeny zájezdní hostince, odpočinková mís ta pro formany i tažná zvířata. Nedaleko Polánky stála o samotě zájezdní hospoda Pindulka. Na Moravě existovalo více zájezdních hostinců tohoto jména. Ve své době to bylo zřejmě jméno pejorativní a značilo hostinec pochybné pověsti. Pindulka stávala ještě na počátku 20. století u křižovatky silnic na jihovýchodním okraji současné zástavby.

Drobné památky. Při cestě do Řeznovic stojí zděná čtyřhranná boží muka. Byla postavena asi v polovině 19. století. Západně od Polánky při hranici katastrů Polánky, Hrubšic a Řeznovic se nachází starobylý kříž s letopočtem 1726, zdobený reliéfem hada.

Autoři: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Současnost

Polánka je částí města Moravského Krumlova. Žije zde 436 obyvatel (údaj k datu 18.1.2010).

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov zřídilo v  Polánce  dle zákona o obcích Osadní výbor.
V 90. letech 20. století byla provedena výstavba vodovodu, v letech 2000-2001 realizována plynofikace této místní části.

Rozvíjí se  výstavba nových rodinných domů. Je zde prodejna smíšeného zboží, pohostinství, zrekonstruovaný sál, který využívá TJ Polánka, a zatravněné fotbalové hřiště. Své čtenáře má místní  knihovna, která si v roce 2008 připomněla sté výročí svého trvání.
V Polánce působí odloučené pracoviště Střední odborné školy obchodní a Středního odborného učiliště řemesel Moravský Krumlov. V letech 2005-2007 byla postavena nová hala pro výuku oboru truhlář, kde probíhá odborný výcvik učňů školy .

Ze zájmových sdružení lze jmenovat TJ Polánka, Sbor dobrovolných hasičů Polánka. Pro děti bylo zrekonstruováno dětské hřiště v zahradě bývalé mateřské školy.
Každoročně začátkem měsíce září se  v  Polánce konají Rozmarýnové hody. K obohacení kulturního života místní občané organizují masopustní průvod masek s následnou ostatkovou zábavou, dětský maškarní karneval a dětský den.

M. Brücková, odbor školství a kultury MěÚ Mor. Krumlov


web & design www.bravissimo.cz