Usenesení 25. zasedání Zastupitelstva města, | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > Usenesení 25. zasedání Zastupitelstva města,

Usenesení 25. zasedání Zastupitelstva města,

(10. 08. 2005)
konaného dne 27.6.2005
Zastupitelstvo města bere na vědomí: - předloženou zprávu o kontrole úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov - předloženou zprávu o činnosti Rady města od 24. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov - informaci o vzdání se mandátu člena ZM Mgr. Bořivoje Zieglera - přehled průběhu přípravy investiční akce Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa, v předloženém znění - zápis z jednání FV ze dne korespondenci určenou pro ZM Zastupitelstvo města schvaluje: - navržený program dnešního jednání se změnami - aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť - za ověřovatele zápisu: p. Procházky, p. Černého - návrhovou komisi ve složení: p. Sklenský, Ing. Lang, Ing. Utinek, Ing.arch. Kudrová - návrh rozpočtových opatření č. 3/2005 v předloženém znění - ukončení členství ve sdružení obcí a ostatních subjektů ke sdružování finančních prostředků oznámením o vystoupení ke dni 30.6.2005 a ukončením členství po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty ke dne 31.12.2005. K tomuto dni budou vypořádány vzájemné závazky s ostatními členy sdružení - investici – nákup zahradního traktoru C 600H Countax pro TaZS Mor. Krumlov /úhrada z inv. fondu/ - levnější variantu čerpacích stanic odpadních vod v městské části Polánka a Rokytná - návrh zadávacího řízení na zakázku – Nabídka na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na zakázku: Likvidace odpadních vod v městské části Polánka a Rokytná Zastupitelstvo města pověřuje: - starostu města podpisem dodatku k prodloužení smlouvy o zapůjčení cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej Zapisovatelka: Božena Procházková b>Ověřovatelé zápisu: Pavel Procházka Josef Černý V Moravském Krumlově dne 27.6. 2005
Marie Valachová místostarosta Bartoloměj Pitlach starosta

web & design www.bravissimo.cz