USNESENÍ z 12. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 12. 11. 2007 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 12. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 12. 11. 2007

USNESENÍ z 12. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 12. 11. 2007

(12. 11. 2007)
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. program dnešního jednání v upraveném znění
2. aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
3. ověřovatele zápisu: Ing. Šlapanský, Ing. Ptáček
4. návrhovou komisi ve složení: Ing. Vespalec, Trefil, Ing. Souček, Mgr. Ziegler
5. rozpočtová opatření č. 15/2007 a 16/2007 provedená Radou města Moravský Krumlov dle předložených příloh
6. provedené vícepráce a jejich výši na IA „Moravský Krumlov – kanalizace a vodovod – I. etapa“ dle předloženého soupisu víceprací
7. předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218: vybavení z obřadní síně v celkové hodnotě 122.902,20 Kč dle předloženého seznamu včetně tapiserie
8. p?ed?n? majetku do spr?vy k vlastn?mu hospod??sk?mu vyu?it? pro p??sp?vkovou organizaci Z? Moravsk? Krumlov, Kl??tern? n?m. 134:
vybavení z velké zasedací místnosti - stůl zasedací velký – 2 ks - židle dřevěná – 20 ks
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JmK, se subjektem Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, na zabezpečení financování systému IDS (nadstandardu) v roce 2008 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
10. záměr prodeje pozemků p.č. 1330/2 o výměře 272 m2 a p.č. 1330/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Moravský Krumlov za účelem bytové výstavby a pověřuje SMM realizací záměru
11. vstup města Moravský Krumlov do dobrovolného sdružení obcí s názvem: „Sdružení místních samospráv ČR, o.s.“, se sídlem Bašta sv. Jiří 9, 160 00 Praha 6 a pověřuje starostu podpisem příslušných dokladů
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o hypotečním úvěru reg.č.074002230273 s fixací sazby 5 let a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě
13. uzavření zástavní smlouvy č. 44840511-Z1 ke stavbě č.p. 254 a pozemku p.č. 1265/2 v k.ú. Mor. Krumlov pro Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 k zajištění půjčky ve výši 1.393.000,- Kč poskytované příjemci dotace: VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, se sídlem V. Nezvala 996/6, 674 01 Třebíč v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem
14. návrh zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracovatel otevřené veřejné zakázky - veřejné obchodní soutěže na výběr firmy pro pronájem zařízení k měření rychlosti a souvisejících služeb ve městě Moravský Krumlov“ v upraveném znění

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se subjektem Bytový dům Zachráněná s.r.o., se sídlem Moravský Krumlov, T.G. Masaryka 28 na prodej pozemků p.č. 1330/2 o výměře 272 m2 a p.č. 1330/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Moravský Krumlov za cenu 345,- Kč/m2
2. protinávrh Ing. Šlapanského na vrácení materiálu vícepráce IA „Moravský Krumlov – kanalizace a vodovod – I.etapa“ RM k rozhodnutí.

2. Zastupitelstvo města ukládá:
1. výboru pro výstavbu a rozvoj města zabývat se problematikou památkové zóny města Moravský Krumlov
2. RM zabezpečit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace inženýrských sítí a komunikací na IA „Výstavba RD Polánka“
3. řediteli SMM zabezpečit vypracování prohlášení vlastníka domu č.p. 351, 352 pro účely prodeje jednotlivých bytů a společných částí domu a pozemků p.č. 1383/24 a 1383/25

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. vystoupení zástupců firmy CZECH RADAR a.s.
2. interpelace p. Pitlacha (odpověď na dopis pí. Illkové, nepořádek v okolí fotbalového hřiště)
3. předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov
4. předloženou zprávu o činnosti Rady města od 11. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
5. zápis ze 6. jednání Finančního výboru ze dne 5.11.2007
6. informaci o plnění a čerpání rozpočtu Města Moravský Krumlov za období leden až září 2007
7. přípravu stavebních míst v Polánce u fotbalového hřiště
8. předložený zápis Osadního výboru Rokytná

4. Zastupitelstvo města revokuje:
1. své usnesení přijaté na 4. ZM ze dne 12.3.2007 cit. : „ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se subjektem v zastoupení JUDr. Miroslavem Verbou na prodej části pozemků p.č. 1330/2 o výměře 272 m2 a p.č. 1330/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Moravský Krumlov za cenu 345,- Kč/m2“ v plném znění

Zapisovatelka:
Petra Svobodová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. František Šlapanský
Ing. Jaroslav Ptáček

V Moravském Krumlově dne 12. 11. 2007


Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz