USNESENÍ z 15. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 10. 3. 2008 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 15. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 10. 3. 2008

USNESENÍ z 15. zasedaní Zastupitelstva města, konaného dne 10. 3. 2008

(14. 04. 2008)
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. program dnešního jednání v upraveném znění
2. aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
3. ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Ptáček, Ing. Vladimír Lang
4. návrhovou komisi ve složení: Irena Kočí, Ing. Radek Vespalec, Ing. Michal Šotner, Ing. Miloslav Souček
5. rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2008 s tím, že:
- rozpočet příjmů činí 129 518,0 tis. Kč
- rozpočet výdajů činí 138 474,0 tis. Kč
- financování činí 8 956,0 tis. Kč
6. zpoplatnění parkování ve vnitřním městě na nám. TGM, Klášterním nám., ulicích Růžová a Komenského
7. cenu parkování dle předloženého návrhu
8. textovou část Nařízení Města Moravský Krumlov ve věci zpoplatnění parkování ve vnitřním městě
9. vyřazení neupotřebitelného majetku města: počítačové sítě inv.č.: 5-405/4/7, počítačová síť na poště v pořizovací ceně 265.003,40 Kč
10. předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci SMM:
- majetek dle předložené sestavy v celkové hodnotě 2 558 466,- Kč
11. investiční záměr Rekonstrukce a adaptace šatlavy v Moravském Krumlově dle předloženého návrhu
12. odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZM v maximální výši s datem od 1.2.2008, vypočtené dle přílohy č. 1 NV č. 79/2008 Sb.

2. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. s použitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Správy majetku města Moravský Krumlov na nutné opravy majetku města

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. přehled o činnosti Městské policie v Moravském Krumlově
2. předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov
3. předloženou zprávu o činnosti Rady města od 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
4. předložený zápis z 9. jednání Finančního výboru ZM Moravský Krumlov ze dne 27.2.2008
5. znění Výzvy k podání nabídky a složení výběrové komise – parkovací automaty
6. předložený zápis z jednání Výboru pro životní prostředí a odpadové hospodářství ze dne 14. 2. 2008
7. předložený Zápis z jednání Osadního výboru Rokytná konaného dne 6. 2. 2008, s tím, že na zápisy z jednání Osadních výborů bude od příštího zastupitelstva reagováno písemně

4. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. prodej pozemku p.č. 637/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu

5. Zastupitelstvo města stanovuje:
1. v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) tyto závazné ukazatele:
- v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
- v rozpočtu výdajů – výdaje celkem dle jednotlivých oddílů
- v rozpočtu financování – změna stavu krátkodobých prostředků, dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
- příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu
- odvody z odpisů dle předloženého rozpisu

Zapisovatelka:
Petra Svobodová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Ptáček
Ing. Vladimír Lang

V Moravském Krumlově dne 10. 3. 2008

Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz