USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města, | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města,

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města,

(24. 01. 2005)
konaného dne 24. 1. 2005
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zápis z jednání finančního výboru za dne 19.1.2005
- zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 8.12.2004
- zápis č. 27/2004 a č. 28/2005  z jednání Osadního výboru Polánka
- informaci o novele nařízení vlády č. 697/2004 Sb.

Zastupitelstvo města schvaluje:
- navržený  program dnešního jednání se změnami   
- aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
- za ověřovatele zápisu: p. Sklenského, p. Trefila
- návrhovou komisi ve složení: p. Procházka, Ing.Utinek, p. Černý, p. Vlašín
- počet členů RM na 5
- schvaluje  rozpočtová opatření č. 32 v opravené částce 480 097 Kč,č.33,č.34 v opravené částce 68 227Kč,č. 35 a č.36/2004 Města Moravský Krumlov
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pro rok 2005 
- ve výši 385,- Kč pro poplatníky podle čl. 2 písm. a) a
- ve výši 310,- Kč pro poplatníky mladší 3 let podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky
 - Smlouvu o dílo u objednatele č. 112/2004, u zhotovitele č. 13 /2004 sjednanou dle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku , mezi Městem Moravský    Krumlov a subjektem LESPROJEKT Brno a.s., Jezuitská 13, Brno, IČ: 65279191, předmětem které je zpracování lesních hospodářských osnov na období let 2006 - 2019  v některých katastrálních územích zařizovacího obvodu Moravský Krumlov, v předloženém znění
- směnu ideální 1/2 k pozemkům p.č. 345/4 o výměře 87 m2 a p.č. 350/3 o výměře 19 m2 ve vlastnictví žadatelky dle předloženého materiálu za pozemek města p.č. 1137/97 o výměře 21 m2 v k.ú. Moravský Krumlov s doplatkem 3200,- Kč a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města
- záměr města prodat pozemky č.p. 1137/95 a p. č. 1137/96 za účelem výstavby garáží, formou obálkové metody s nejnižším podáním 345,-Kč/m2
- zadávací řízení na "Provozování trhů v Moravském Krumlově v roce 2005" v  předloženém znění
- odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM v maximální výši dle přílohy č. 1 NV č. 697/2004 Sb.

 Zastupitelstvo města neschvaluje:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pro rok 2005 
- ve výši 360,- Kč pro poplatníky podle čl. 2 písm. a) a
- ve výši 250,- Kč pro poplatníky mladší 18 let podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky
- prodej pozemku p.č. 199/1 o výměře 130m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadateli dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo města odkládá:
- zahrnutí požadavků žadatelů dle předloženého materiálu do další změny územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov na příští jednání ZM
- prodej části pozemku p.č. 3689/8 o výměře cca 520 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu  za cenu 100,-Kč/m2

Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu podpisem Smlouvy o dílo u objednatele č. 112/2004, u zhotovitele č. 13 /2004 sjednanou dle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku , mezi Městem Moravský Krumlov a subjektem LESPROJEKT Brno a.s., Jezuitská 13, Brno, IČ: 65279191

Zastupitelstvo města ukládá:
- tajemníkovi prostřednictvím odpovědného zaměstnance zajistit řádné provádění kontrolních dnů na akci Lerch
- tajemníkovi aktualizovat seznam všech žadatelů o změnu ÚP a iniciovat schůzku kompetentních pracovníků MěÚ, předsedy výboru pro ŽP a předsedy dopravní komise s žadateli o změnu ÚP města Moravský Krumlov  

Zastupitelstvo města revokuje:
- usnesení ustavujícího zasedání ZM ze dne 18.11.2002 a to konkrétně: " počet členů RM pro toto volební období je 7"
-   usnesení ze 13. zasedání ZM a to schválení směny ideální 1/2 k pozemkům p.č. 345/4 o výměře 87 m2 a p.č. 350/3 o výměře 19 m2 ve vlastnictví žadatelky dle předloženého  materiálu za pozemek města p.č. 1137/95 o výměře 21 m2 v k.ú. Moravský Krumlov za pozemek města p.č. 1137/95 o výměře 21 m2 v k.ú. Mor. Krumlov
-  úkol z 19. zasedání ZM  tajemníkovi  předkládat 1x měsíčně ZM výsledky kontroly hospodárnosti telefonních hovorů MěÚ


Zapisovatelka: 
Božena Procházková 

Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Trefil  
Zdeněk Sklenský

V Moravském Krumlově dne 24.1.2005


Marie Valachová
místostarosta

Bartoloměj Pitlach
starosta


web & design www.bravissimo.cz