USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15. 12. 2008 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15. 12. 2008

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15. 12. 2008

(16. 12. 2008)
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. program dnešního jednání v upraveném znění
2. aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
3. ověřovatele zápisu: Pavel Procházka, Ing. Vladimír Lang
4. návrhovou komisi ve složení: Irena Kočí, Mgr. Bořivoj Ziegler, Ing. Vlastimil Kocanda, Ing. Radek Vespalec
5. rozpočtové opatření č. 18/2008 a 19/2008 provedené Radou města Moravský Krumlov v předloženém znění
6. rozpočtové opatření č. 20/2008 v předloženém znění
7. předložená pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2009 v předloženém znění
8. prodej pozemku p.č. 1998/1 o výměře 741 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o náklady spojené s prodejem a jeho převod z evidence majetku SMM do evidence majetku města
9. snížení kupní ceny pozemku p.č. 1937/1 v k.ú. Mor. Krumlov na 19.000,- Kč dle předloženého návrhu
10. prodej stavebního pozemku p.č. 646/24 o výměře 770 m2 na ul. Slunečná žadateli za nabídnutou cenu 325,- Kč/m2 a jeho převod z evidence majetku SMM do evidence majetku města
11. prodej stavebního pozemku p.č. 646/31 o výměře 916 m2 na ul. Slunečná žadateli za nabídnutou cenu 326,- Kč/m2 a jeho převod z evidence majetku SMM do evidence majetku města
12. odpis pohledávky žadatele – dlužné nájemné za užívání bytu 1-0 v domě TGM č.p. 44 ve výši 21.023,- Kč vč. Poplatků z prodlení a bezdůvodné obohacení za neoprávněné užívání bytu bez nájemní smlouvy od 6.6.2005 do 23.11.2008 ve výši 40.366,- Kč
13. prodej pozemků p.č. 1330/2 o výměře 272 m2 a p.č. 1330/3 o výměře 272 m2 v k.ú. Mor.Krumlov, dle GP č. 2067-23/2007 vyhotoveného p. Ing. Pavlem Pexou dne 29.1.2007 firmě OSP spol. s r.o. za cenu 1.000,- Kč/m2 formou smlouvy o smlouvě budoucí a převod těchto pozemků z evidence SMM do evidence majetku města
14. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky p.č. 1330/2 a p.č. 1330/3 v k.ú. Mor. Krumlov v předloženém znění s firmou OSP spol. s r.o., Mor. Krumlov a pověřuje starostu města jejím podpisem
15. Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK uzavřené dne 25. 9. 2006 se subjektem: JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na financování nadstandardu dopravní obslužnosti města v roce 2009 ve výši 792.328,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem
16. návrh Dohody o spolupráci při realizaci veřejné zakázky na zajištění sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji a pověřuje starostu jeho podpisem

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov,
2. rezignaci Ireny Kočí na mandát člena Rady města
3. předloženou zprávu o činnosti Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
4. předložený zápis z 17. jednání Finančního výboru ZM Moravský Krumlov ze dne 10.12.2008
5. organizační a personální opatření provedené MěÚ Moravský Krumlov po personálně procesním auditu
6. předložený zápis z jednání osadního výboru Rokytná
7. žádost o prodej-pronájem pozemku č.1381/9 žadatele8. dopis k návrhu Plánu oblastí povodí Moravy a k návrhu Plánu oblastí povodí Dyje a ukládá tajemníkovi zjistit finanční dopady na rozpočet města vyplývající z tohoto plánu a informovat o dopadech RM

3. Zastupitelstvo města odkládá:
1. své rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 4439/153 v k.ú. Mor. Krumlov žadateli a pověřuje ředitele SMM dalším jednání ve věci

4. Zastupitelstvo města volí:
1. v souladu s § 84 odst. 2 písm.m zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalším členem Rady města Moravský Krumlov Ing. Vlastimila Kocandu, a to s účinností od 16.12.2008

5. Zastupitelstvo města ukládá:
1. tajemníkovi vypracovat návrh vnitřní směrnice upravující používání služebních vozidel pro potřeby uvolněných členů ZM
2. kontrolnímu a finančnímu výboru prošetření havárií služebního vozidla 2B2 9999 včetně finančních úhrad od data pořízení vozidla
3. kontrolnímu a finančnímu výboru podat zprávu o kontrole havarií služebního vozidla 2B2 9999 na únorovém zasedání Zastupitelstva města

Zapisovatelka: Markéta Sobotková

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Procházka
Ing. Vladimír Lang

V Moravském Krumlově dne 15. 12. 2008

Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz