USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 16. 03. 2009 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 16. 03. 2009

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 16. 03. 2009

(24. 04. 2009)
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. program dnešního jednání v upraveném znění
2. aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
3. ověřovatele zápisu: Marie Novotná, Ing. RadekVespalec
4. návrhovou komisi ve složení: Ing. Vlastimil Kocanda, Pavel Procházka, Mgr. Bořivoj Ziegler, Ing. Michal Šotner
5. pokračování v jednání ZM s veřejným příslibem starosty o předložení policejních protokolů o haváriích služebního vozidla 2B29999
6. rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2009 v upraveném znění s tím, že:
a. rozpočet příjmů činí 151 561,2 tis. Kč
b. rozpočet výdajů činí 158 090,2 tis. Kč
c. financování činí 6 529,0 tis. Kč
7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravský Krumlov na rok 2009 ve výši
a. 57.000,- Kč subjektu: Podpůrný spolek umění v Moravském Krumlově o.s., Václavská 738,
b. 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 22692916 za zabezpečení realizace projektu „Majáles 2009“
c. v upraveném znění a pověřuje starostu jejím podpisem
8. návrh „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 700081152000010 “ se subjektem E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
9. prodej pozemku p.č. 646/30 o výměře 873 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadatelům za nabídnutou cenu 376,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
10. prodej pozemku p.č. 646/29 o výměře 870 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadatelce a žadateli za nabídnutou cenu 330,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
11. prodej pozemku p.č. 646/25 o výměře 770 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadateli za nabídnutou cenu 330,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
12. prodej pozemků zapsaných mimo jiné na LV 10001 nacházejících v k.ú. Moravský Krumlov a to: pozemek parc. č.1760/2 o výměře 4804 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití jiná pl.
- pozemek parc. č. 1760/9 o výměře 91 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 1762/4 o výměře 4687 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 1762/5 o výměře 422 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 1762/6 o výměře 55 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 1762/7 o výměře 1428 m2, druh pozemku orná , způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 1762/9 o výměře 549 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3538/1 o výměře 1875 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/6 o výměře 1570 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/7 o výměře 1254 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/8 o výměře 4525 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/9 o výměře 744 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/10 o výměře 5325 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/11 o výměře 4 159 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplod.
- pozemek parc. č. 3538/12 o výměře 5 019 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplod.
- pozemek parc. č. 3538/15 o výměře 24 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/16 o výměře 14 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3538/17 o výměře 23 m2, druh pozemku ost.pl., způsob využití neplodná
- pozemek parc. č. 3539/1 o výměře 8 155 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3539/2 o výměře 369 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3539/3 o výměře 1278m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3539/4 o výměře 786 m2, druh pozemku orná, způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3540/1 o výměře 4 811 m2, druh pozemku trv.trav.por. způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3540/2 o výměře 1 311 m2, druh pozemku trv.trav.por. způsob využití ZPF
- pozemek parc. č. 3540/3 o výměře 15 m2, druh pozemku trv.trav.por. způsob využití ZPF
firmě REN Power CZ a.s., V Řezáče 315, Most, IČ: 27328627 za cenu 290,-Kč/m2, převod těchto pozemků z evidence majetku SMM Moravský Krumlov do evidence majetku města a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

13. předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci MěKS
inv.č. 904/03 PC BRAVE BlueLine v pořizovací ceně 17.940,10 Kč
inv.č. 914/03 PC BRAVE BlueLine v pořizovací ceně 17.940,10 Kč
14. Objednávku č. 41000 36020 reklamy a propagace firmy ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53,
Praha, IČ 45274649 reklamy a propagace firmy v roce 2009 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem
15. text tohoto usnesení:
Zastupitelstvo města Moravský Krumlov projednalo situaci ohledně expozice Slovanská epopej Alfonse Muchy, vystavené na zámku a zaujímá následující stanovisko: Zastupitelstvo města ve snaze napravit křivdu tímto uvádí věci na správnou míru.
Společnost INCHEBA Praha, která velkoryse a nezištně poskytla zámek pro expozici Slovanská epopej, od roku 2004 ponechala příjmy z návštěvnosti této expozice městu
Moravský Krumlov, což představovalo 7,5 mil. Kč. Zastupitelstvo města Moravský Krumlov vyslovuje společnosti INCHEBA Praha uznání a poděkování.
Zároveň ujišťuje společnost INCHEBA Praha, že město Moravský Krumlov má zájem nadále pokračovat ve spolupráci.

16. zřízení zvláštního účtu města, na kterém budou soustředěny finanční prostředky z prodeje pozemků města s použitím pro investiční účely

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov
2. předloženou zprávu o činnosti Rady města od 25. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
3. zápis z 18. jednání Finančního výboru ZM.
4. předloženou zprávu o přípravě stavební akce „Rekonstrukce veřejného sociálního zařízení“ a uzavření bašty pro veřejnost
5. dopis p. Josefa Vejvalky a zahrnuje do investičních akcí vybudování chodníků a osvětlení na ul. Břízová

3. Zastupitelstvo města ukládá:
1. radě města zabývat se vybudováním zastávky na ulici Znojemská a jedním s SÚS ve věci úpravy přilehlých chodníků
2. vedení města jednat o finanční podpoře kulturních a neziskových aktivit města s firmou SKI-SPORT-TURIST s.r.o., Pod Zámkem 204 Moravský Krumlov

4. Zastupitelstvo města stanovuje:
1. v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) tyto závazné ukazatele: v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd v rozpočtu financování – změna stavu krátkodobých prostředků a uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu odvody z odpisů dle předloženého rozpisu

5. Zastupitelstvo města zahrnuje:
1. do plánu investičních akcí na příští období vybudování chodníků kolem Quatra, chodníky na ul. Znojemská, chodník u rakšické lávky, osvětlení a cestu na ul. Břízová

6. Zastupitelstvo města přerušuje:
1. projednání bodu : „Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví města Moravský Krumlov“

1. Zastupitelstvo města ponechává: odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZM v dosavadní výši

Zapisovatelka:
Markéta Sobotková
Jeanette Kudrová

Ověřovatelé zápisu:
Marie Novotná
Ing. Radek Vespalec

V Moravském Krumlově dne 16.03.2009

Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz