USNESENÍ z 34.zasedání Zastupitelstva města, | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 34.zasedání Zastupitelstva města,

USNESENÍ z 34.zasedání Zastupitelstva města,

(28. 04. 2006)
konaného dne 12.4.2006
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- předloženou zprávu o kontrole úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- předloženou zprávu o činnosti Rady města od 33. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- Návrh Koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově v pracovní verzi
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.3.2006

Zastupitelstvo města schvaluje:
- upravený program dnešního jednání
- aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
- za ověřovatele zápisu: p. Josefa Černého, Ing. Vladimíra Langa
- návrhovou komisi ve složení: p. Vlašín, Ing. Žáková, p. Štulík, MUDr. Bartejsová
- rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2006 s tím, že
rozpočet příjmů činí 108 550,0 tis. Kč
rozpočet výdajů činí 113 596,0 tis. Kč
a financování 5 046,0 tis. Kč
- Smlouvu o zajišťování pečovatelské služby v roce 2006
- Smlouvu č. 15/ 2006 o poskytování příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Znojmo v roce 2006 ve výši a za podmínek, jak je v ní uvedeno
- Smlouvu č. 16/ 2006 o zajišťování lékařské služby první pomoci v roce 2006
- aby do Návrhu Koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově byly zapracovány připomínky členů ZM v písemné formě podané do 30. dubna 2006
- prodej pozemku p.č. 308/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 768,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
- prodej pozemků p.č. 351/2 o výměře 2 m2 a p.č. 351/3 o výměře 38 m2 a p.č. 353/4 o výměře 13 m2, v k.ú. Polánka žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 70,- Kč/m2 a převod těchto pozemků z evidence majetku SMM do evidence majetku města
- prodej pozemku p.č. 1934/1 o výměře 302 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 30,- Kč/m2 s věcným břemenem umožňujícím přístup přes pozemky k nemovitostem žadatelů. Výměra pozemků jednotlivým žadatelům bude upřesněna GP. ZM schvaluje převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
- prodej pozemku p.č. 1710/66 o výměře 18 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadateli dle předloženého materiálu za cenu 100,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z evidence majetku SMM do evidence majetku města
- přijetí dotace z rozpočtu JmK pro Správu majetku města Moravský Krumlov, p.o. na sanaci poruch (statické zajištění) ohradní zdi hřbitova Rokytná ve výši 60.000,- Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků JMK k realizaci projektu
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na částečné zajištění dopravní obslužnosti – úhrada prokazatelné ztráty autobusové linky v úseku nám. Mor. Krumlov – žel. Stanice ve výši 400.000,- Kč v předloženém znění
- přijetí dotace z rozpočtu JmK pro Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p.o., na Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka Moravský Krumlov, který prezentuje sborový zpěv, Jihomoravský kraj a Českou republiku v San Marinu ve výši 90.000,- Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků JmK k realizaci projektu
- úpravu ve výdajové části rozpočtu – rekonstrukce objektu MŠ Rakšice – 1 800 tis. Kč - vypustit slovo Rakšice
- usesení ve znění: ZM odkládá směnu pozemků města p.č. 3118/66, 3118/67, 3118/68, 3118/69 o celkové výměře 5736 m2 za pozemky p.č. 3157/1, 3158/1, 3158/2, 3159/1, 3159/2, 3160/14, 3160/15, 3170/9, 3172/6, 3173/2, 3173/3, 3174/1 a 3174/4 o celkové výměře 21027 m2 žadatele dle předloženého materiálu, do doby vypracování odborného posudku, s ohledem na častou zátopovou situaci a zároveň pověřuje pí. Valachovou jednat s dotčenými orgány v termínu do 30.6.2006

Zastupitelstvo města ukládá:
- vedoucí finančního odboru zapracovat do rozpočtu města částku 100 tis. Kč na akci Krumlovské vánoce a zároveň § 3392 – zájmová činnost v kultuře ponížit o částku 100 tis. Kč

Zastupitelstvo města stanovuje:
- v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. V platném znění ( rozpočtová pravidla územních rozpočtů ) tyto závazné ukazatele:
- v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
- v rozpočtu výdajů – výdaje celkem dle jednotlivých oddílů v upraveném znění
- v rozpočtu financování – uhrazené splátky a změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
- příspěvky na provoz a příspěvky na investice pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu v upraveném znění
- odvody z odpisů dle předloženého rozpisu

Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu podpisem Smlouvy o zajišťování pečovatelské služby v roce 2006
- starostu podpisem Smlouvy č. 15/ 2006 o poskytování příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Znojmo v roce 2006
- starostu podpisem Smlouvy č. 16/ 2006 o zajišťování lékařské služby první pomoci v roce 2006
- odbor školství a kultury k tomu, aby po projednání Návrhu Koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově s pedagogickou a rodičovskou veřejností a ve školských radách při základních školách, byl Návrh Koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově předložen Zastupitelstvu města ke konečnému schválení tohoto materiálu včetně schválení opatření navržených variantním způsobem
- starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na částečné zajištění dopravní obslužnosti – úhrada prokazatelné ztráty autobusové linky v úseku nám. Mor. Krumlov – žel. Stanice ve výši 400.000,- Kč v předloženém znění
- ředitele Správy majetku města Moravský Krumlov, p.o., podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
- ředitelku MěKS Moravský Krumlov podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města neschvaluje:
- usnesení ve znění: ZM ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat do rozpočtu města částku 500 tis. Kč na realizaci inženýrských sítí pro stavební místa na prodloužení ul. Kpt. Jaroše a ponížit částku 500 tis. – jako rezervu určenou k dořešení záležitost vůči firmě IMOS
- směnu pozemků města p.č. 3118/66, 3118/67, 3118/68, 3118/69 o celkové výměře 5736 m2 za pozemky p.č. 3157/1, 3158/1, 3158/2, 3159/1, 3159/2, 3160/14, 3160/15, 3170/9, 3172/6, 3173/2, 3173/3, 3174/1 a 3174/4 o celkové výměře 21027 m2 žadatele dle předloženého materiálu
- usnesení :ZM odkládá směnu pozemků města p.č. 3118/66, 3118/67, 3118/68, 3118/69 o celkové výměře 5736 m2 za pozemky p.č. 3157/1, 3158/1, 3158/2, 3159/1, 3159/2, 3160/14, 3160/15, 3170/9, 3172/6, 3173/2, 3173/3, 3174/1 a 3174/4 o celkové výměře 21027 m2 žadatele dle předloženého materiálu, do doby vypracování odborného posudku

Zapisovatelka:
Božena Procházková

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Vladimír Lang
Josef Černý

V Moravském Krumlově dne 12.4.2006


Marie Valachová
místostarosta

Bartoloměj Pitlach
starosta


web & design www.bravissimo.cz