USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25.9.2006 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25.9.2006

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25.9.2006

(18. 10. 2006)
Zastupitelstvo města schvaluje:
- program dnešního jednání s navrženými změnami
- aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
- ověřovatele zápisu: pí. Illková, Mgr. Třetina
- návrhovou komisi ve složení: p. Procházka, p. Štulík, MUDr. Bartejsová, p. Vlašín
- předloženou dohodu o předání funkce investora na IA se státní dotací „TJ Moravský Krumlov – rekonstrukce šaten“, evid. č. ISPROFIN 2981102321 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem
- předloženou dohodu o předání funkce investora IA se státní dotací „TJ Polánka, okres Znojmo – výstavba tělovýchovného zařízení“, evid. č. ISPROFIN 2981102344 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem
- převzetí funkce investora v rámci IA se státní dotací „TJ Moravský Krumlov – rekonstrukce šaten“, evid. č. ISPROFIN 2981102321 a IA „TJ Polánka, okres Znojmo – výstavba tělovýchovného zařízení“, evid. č. ISPROFIN 2981102344 na město Moravský Krumlov ve stávajícím rozpracovaném stavu ke dni 25.9.2006 a s veškerou předanou dokumentací k předmětným IA
- Darovací smlouvu se subjektem MŠ Moravský Krumlov, Husova 299, okres Znojmo, příspěvková organizace, 672 01, IČ: 70995095 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem
- převod nevyužitelného a neupotřebitelného majetku města – počítač inv. č. 540322700861 PC AC Office v pořizovací ceně 44 192,91 Kč – příspěvkové organizaci – Mateřská škola Husova
- realizaci investiční akce „Autobusová zastávka ul. Ivančická“ a pověřuje SMM její realizací
- zvýšení investičních prostředků na akci „Regenerace sídliště Zachráněná, Mor. Krumlov – dětské hřiště“ z rozpočtu města o 260 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 9/2006 v předloženém znění
- rozpočtové opatření č. 10/2006 v předloženém znění
- vyřazení neupotřebitelného a neopravitelného majetku – inv. č. 5 – 401352/877 kopírovací stroj Toshiba v pořizovací ceně 50 922,80 Kč, inv. č. 540322700511 notebook Toshiba v pořizovací ceně 110 015,- Kč, inv. č. 540322700742 PC Office v pořizovací ceně 70 815,01 Kč formou ekologické likvidace odbornou firmou

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- předloženou zprávu o kontrole úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- předloženou závěrečnou zprávu mikroregionu Moravskokrumlovsko
- předloženou zprávu o přípravě investiční akce „Autobusová zastávka ul. Ivančická“

Zastupitelstvo města ukládá:
- vedoucí finančního odboru připravit rozpočtové opatření k posílení investičního fondu SMM Mor. Krumlov o částku 300 000,- Kč
- starostovi předložit návrh Smlouvy o převodu majetku města – investice „Autobusová zastávka ul. Ivančická“ do majetku JmK a to k projednání na následujícím zasedání ZM
- vedoucí finančního odboru připravit rozpočtové opatření ve výši 260 000,- Kč na akci „Regenerace sídliště Zachráněná – dětské hřiště“ z rozpočtové rezervy města

Zastupitelstvo města odkládá:
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2006 ve výši 100 000,- Kč subjektu Spolku pro obnovu tradic, Boženy Němcové 612, Moravský Krumlov, IČ: 27012701 účelově na akci „Pohádkové vánoce 2006“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy


Zapisovatelka:
Jana Petříčková

Ověřovatelé zápisu:
Zdenka Illková
Mgr. Tomáš Třetina


V Moravském Krumlově dne 25.9.2006


Marie Valachová
místostarosta

Bartoloměj Pitlach
starosta


web & design www.bravissimo.cz