USNESENÍ z 7.zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 21.05.2007 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ z 7.zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 21.05.2007

USNESENÍ z 7.zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 21.05.2007

(21. 06. 2007)
Zastupitelstvo města schvaluje: - program dnešního jednání v upraveném znění - aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť - ověřovatele zápisu: Ing. Šotner, pí. Kočí - návrhovou komisi ve složení: pí. Valachová, pan Procházka, Mgr. Ziegler, pan Trefil - Smlouvu č. 50/2007 o poskytnutí příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Znojmo v roce 2007 ve výši a za podmínek, jak je v ní uvedeno a pověřuje starostu jejím podpisem. - rozpočtové opatření č. 2/2007 v předloženém znění. - rozpočtové opatření č. 3/2007 v předloženém znění. - závěrečný účet Města Moravský Krumlov za rok 2006 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. - zadání investiční akce města „Rekonstrukce místních komunikací ve městě“ a „Rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka včetně ulice Dr. Odstrčila“ - bezúplatný převod pozemků p.č. 3720/15,16,19 v k.ú. Mor. Krumlov a části pozemku p.č. 582/23 v k.ú. Polánka (velikost pozemku bude upřesněna geom. plánem) z vlastnictví ČR do vlastnictví města. - bezúplatný převod nemovitého majetku inv.č. 783 – autobusová zastávka Ivančická v pořizovací hodnotě 312.389,80 Kč do majetku Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IĆ 70888337 a převod z evidence SMM do evidence majetku města. - přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 50.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci SMM Mor. Krumlov na akci „Provedení sanace mostku v zámeckém parku v Mor. Krumlově“. - účelovou dotaci SMM z rozpočtu města na akci „Provedení sanace mostku v zámeckém parku v Mor. Krumlově“ ve výši nabídkové ceny snížené o podíl dotace. - přijetí dotace z rozpočtu Jm kraje ve výši 120 tis. Kč na opravu střechy a soc. zařízení šaten tenisových kurtů na Střelnici a spoluúčast z rozpočtu města ve výši 105 tis. Kč na realizaci tohoto záměru. - podobu návrhu vlajky Města Moravský Krumlov. - Smlouvu na zhotovení vlajky a znaku města Moravský Krumlov se subjektem Alerion, s.r.o., Rud. Vaška 560, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, IČO : 26927365 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. - aktualizaci OZV města Moravský Krumlov o FRB. Zastupitelstvo města pověřuje : - RM komplexní realizací výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro investiční akce „Rekonstrukce místních komunikací ve městě“ a „Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a ulice Dr. Odstrčila“. - starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje Zastupitelstvo města bere na vědomí: - předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov. - předloženou zprávu o činnosti Rady města Moravský Krumlov za období od začátku května. - předloženou korespondenci pro ZM. - zpracovanou odpověď na žádost pana Jiřikovského na opětovné projednání dopravní situace v Rakšicích – část Durdice. - rezignaci MUDr. Bartejsové na funkci člena ZM. - zápis z Osadního výboru Rokytná (ze dne 04.05.2007) - informaci starosty o odpovědi na žádost Dr. Kukly Zastupitelstvo města odkládá : - své rozhodnutí ve věci budoucího vzhledu nám. T.G.M. do doby projednání ve Výboru pro výstavbu a rozvoj města a pověřuje Výbor pro výstavbu rozvoj města opětovným projednáním této záležitosti s termínem do 15.06.2007. Zapisovatelka: Lucie Vyžrálková Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Šotner Irena Kočí V Moravském Krumlově dne 21.05.2007 Mgr. Tomáš Třetina místostarosta Ing. Jaroslav Mokrý starosta

web & design www.bravissimo.cz