USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva města

USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva města

(27. 09. 2004)
konaného dne 27.9.2004
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení
- předloženou zprávu o činnosti Rady města od 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský    Krumlov
- předloženou zprávu o kontrole úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- zprávu o plnění rozpočtu Města Moravský Krumlov za 1. pololetí
- koncepci MěKS
- zprávu o hospodaření a plnění plánu MěKS Mor. Krumlov
- zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20.9.2004
- informaci o průběhu realizace hřiště pro děti a mládež z projektu PARTNERSTVÍ 2004
- zápis z jednání Osadního výboru Polánka ze dne 6.5. 2004 a 20.8.2004

Zastupitelstvo města schvaluje:
- navržený program dnešního jednání 
- aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť   
-  za ověřovatele zápisu: Ing. Mokrého, Mgr. Vašíčka
- návrhovou komisi ve složení:Mgr. Třetina, p.Procházka, Ing. Lang, Ing. Utinek
- rozpočtové opatření č.2,3,4,5,6,7,8,9,10/2004
-  vyřazení neupotřebitelného movitého majetku Města Moravský Krumlov formou bezúplatného převodu na zřizované organizace:
a) majetek označený A.1.2. v celkové pořizovací hodnotě 42.868,32 Kč subjektu MŠ Husova, příspěvková organizace.
b) majetek označený A.2.1. v celkové pořizovací hodnotě 42.602,40 Kč subjektu MěKS, příspěvková organizace, středisko Slovanská epopej.
c) majetek označený A.3.1. v celkové pořizovací hodnotě 50.366,59 Kč subjektu MěKS, příspěvková organizace, knihovna Rokytná.
d) majetek označený A.4.1. v celkové pořizovací hodnotě 48.799,60 Kč subjektu MěKS, příspěvková organizace, knihovna Polánka.
e) majetek označený A.5.1. a A.5.2. v celkové pořizovací hodnotě 96.130,01 Kč subjektu ZŠ Klášterní, příspěvková organizace.
f) majetek označený A.6.2. v celkové pořizovací hodnotě 132.808,- Kč subjektu ZŠ Ivančická, příspěvková organizace.
g) majetek označený A.7.1. v celkové pořizovací hodnotě 53.491,- Kč subjektu SDH Rakšice.
h) majetek označený A.8.1. v celkové pořizovací hodnotě 47.939,53 Kč subjektu TaZS, příspěvková organizace.

- prodej neupotřebitelného DDHM inv. Č. 540342100271 - tiskárna HP LaserJet III P v pořizovací ceně 53.395,- Kč firmě Fa Balogh sdružení , Široká 1, Ivančice
- vyřazení majetku města dle předloženého seznamu formou ekologické likvidace prostřednictvím oprávněné firmy
- kupní smlouvu z výše jmenovanými vlastníky za účelem dokončení úpravy majetkových vztahů k pozemkům pod ČOV Rakšice
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2001 na vypracování změny č. 2 územního plánu  sídelního útvaru Moravský Krumlov, v předloženém znění
- prodej pozemku p.č. 78/5 o výměře 35 m2 v k.ú. Rokytná žadateli dle předloženého materiálu za cenu 63,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města
- prodej pozemku p.č. 4506/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 15,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města
- prodej pozemků p.č. 2302/6 o výměře 324 m2 a p.č.  2302/15 o výměře 106 m2 za cenu 20,- Kč/m2 žadatelce dle předloženého materiálu
- prodej pozemku p.č. 2319/3 o výměře 1935 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 35,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města
- odkoupení pozemku p.č. 2318/4 o výměře 18m2 v k.ú. Mor. Krumlov od vlastníků za cenu 100,-Kč/m2
- snížení ceny pozemků p.č. 2761/1 o výměře 199 m2 a p.č.  2760/1 o výměře 916 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu na cenu 75,-Kč/m2
- zrušení věcného břemene vedení kanálové stoky přes pozemek p.č. 949 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelce dle předloženého materiálu na náklady žadatelky
- výstavbu parkovacích míst na pozemcích města dle předložené projektové dokumentace
- investiční akci "Pokračování těžby zeminy v lokalitě za Hutními montážemi"podmíněnou souhlasným stanoviskem Báňského úřadu
- vykoupit pozemky p.č. 3819/2 a 3818/4 od vlastníků za cenu 94. 920,- Kč vč. DPH

následující smlouvy a dodatky :
- Smlouva č. 36/2004 (o provozování vodovodu  v Polánce)
- Darovací smlouva (ČOV Zachráněná)
- Darovací smlouva ČOV Moravský Krumlov - Rakšice
- Darovací smlouva ČOV Moravský Krumlov - Zámecká
- Dodatek č. 1 ( Aktualizace Programu regenerace MPZ)
- RO č. 11/ 2004 na dofinancování hřiště pro děti a mládež   projektu PARTNERSTVÍ 2004

- předložený výhled odpadového hospodářství a ukládá RM zajistit jeho realizaci v závislosti na finančních možnostech města

Zastupitelstvo města neschvaluje:
- přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru, popř. kontokorentního úvěru, ve výši do 5.000.000,- Kč na překlenutí tíživé finanční situace provozního rozpočtu města na rok 2004. Úvěr bude použit na příspěvky na provoz zřízeným organizacím. Do jeho vyčerpání bude ZM informováno RM o jeho využití
- přijetí střednědobého investičního úvěru, a to ve výši min. 6.000.000,- Kč na dofinancování vlastního podílu prostředků na probíhajících a ZM schválených investičních akcích
- dodatek č. 1 ( Obnova zámeckého parku v Moravském Krumlově)
- dodatek č. 4 k SoD č.: 2104001-0036/02/VO (termíny dokončení)
- prodej části pozemku p.č. 1857/1 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu
- prodej pozemků p.č. 1137/96,97 o výměrech 21m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadateli dle předloženého materiálu
- prodej pozemku p.č. 2320/4 o výměře 39 m2 a části pozemku p.č. 2319 o výměře 838 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu
- prodej části pozemku p.č. 1612 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu
- návrh na neuhrazení víceprací na bytových domech Zachráněná
- revokaci usnesení ze 13.zasedání ZM o výplatě další odměny pro rok 2004 dle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměňování členů zastupitelstev
- snížení  částky na VFP na 250 tis. Kč
- odložení koncepce MěKS a její doplnění
- doporučení RM odvolat z funkce ředitele MěKS pí. Přikrylovou a vypsání výběrového řízení na tuto funkci

Zastupitelstvo města revokuje:
- usnesení 13. Zasedání ZM ze dne 26.5.2004 prodej pozemků p.č. 2302/6 o výměře 324 m2 a p.č.  2302/15 o výměře 106 m2 za cenu 20,- Kč/m2 žadatelům dle předloženého materiálu
- usnesení odkoupení pozemku p.č. 2318/2 o výměře 19m2 v k.ú. Mor. Krumlov od vlastníků za cenu 100,-Kč/m2
- usnesení 14. zasedání ZM ze dne 21.6.2004 prodeje pozemků p.č. 2761/1 o výměře 199 m2 a p.č.  2760/1 o výměře 916 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům dle předloženého materiálu za cenu 100,-Kč/m2

Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu podpisem smluv na bezúplatný převod neupotřebitelného majetku města na zřizované organizace
- starostu podpisem kupní smlouvy s firmou Fa Balogh sdružení , Široká 1, Ivančice, na odprodej neupotřebitelného DDHM dle předloženého materiálu
- starostu podpisem kupních smluv na odkup pozemků pod ČOV Rakšice
- starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zen dne 18.12.2001 na vypracování změny č. 2 územního plánu  sídelního útvaru Moravský Krumlov, v předloženém znění

Zastupitelstvo města ukládá:
- RM najít finanční prostředky na účast při dražbě domu po pí. Tomanové. Pokud tyto prostředky budou nalezeny a ZM schváleny, pověřuje starostu města a ředitele SMM účastnit se dražby

 

Zapisovatelka:
Božena Procházková

Ověřovatelé zápisu:  
Mgr. Karel Vašíček 
Ing. Jaroslav Mokrý


V Moravském Krumlově dne 27.9.2004


Marie Valachová
místostarosta

Bartoloměj Pitlach
starosta


web & design www.bravissimo.cz