USNESENÍ ze 22. zasedání Zastupitelstva města, | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > USNESENÍ ze 22. zasedání Zastupitelstva města,

USNESENÍ ze 22. zasedání Zastupitelstva města,

(04. 04. 2005)
konaného dne 4.4.2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení
- předloženou zprávu o činnosti Rady města od 21. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- předloženou zprávu o kontrole úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov
- zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 30.3.2005
- rozpočtový výhled Města Moravský Krumlov 2006 - 2010
- seznam žadatelů o změnu ÚP
- zápis z jednání výboru pro výstavbu a rozvoj města konaného dne 7.3.2005
- ceny pozemků mimo územní plán v k.ú. Mor. Krumlov, Rokytná a Polánka platné pro rok 2005
- hodnocení MěP v Moravském Krumlově k 31.12.2004
- zajišťování lékařské služby první pomoci v období březen - prosinec 2005
- zprávu o plánu a rozpočtu MěKS za rok 2004 a plán akcí MěKS na rok 2005
- korespondenci určenou pro ZM

Zastupitelstvo města schvaluje:
- navržený program dnešního jednání se změnami
- aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť
- za ověřovatele zápisu: Mgr. Třetinu, Ing. Šlapanského
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Lang, p. Sklenský, Ing. Žáková, MUDr. Bartejsová
- návrh rozpočtu pro rok 2005 s tím, že:
- rozpočet příjmů činí 105 073,8 tis. Kč
- rozpočet výdajů činí 100 762,9 tis. Kč
- financování činí 4 310,9 tis. Kč
- příděl do sdruženého peněžního fondu města (FKSP) ve výši 524 tis. Kč.
- Smlouvu o zajišťování pečovatelské služby v roce 2005
- výsledek zadávacího řízení na zakázku "Zpracování studie na využití objektu bývalé věznice pro účely muzea", jehož vítězem se stává firma Ing. arch. Alena Vašková, Přímětice 558, 669 02 Znojmo
- návrh doplněného zadávacího řízení na zakázku - Nabídka na "Zpracování studie s ekonomickým vyhodnocením ve dvou variantách na zakázku : Likvidace odpadních vod v městské části Polánka a Rokytná "
- hodnotící komisi v navrženém složení včetně náhradníků
- Zastupitelstvo města Moravský Krumlov, jako kompetentní orgán dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 26 odst. 2 a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, schvaluje návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov, kterou vypracovala firma Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. , Ing. arch. Pavel Mackerle, Příkop 8, 602 00 Brno
- prodej pozemku p.č. 83/4 o výměře 29 m2 v k.ú. Rokytná žadatelům dle předloženého materiálu a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města
- směnu pozemku p.č. 4282/193 o výměře 682 m2 ve vlastnictví žadatele dle předloženého materiálu za pozemky města p.č. 4282/52 o výměře 587 m2 a p.č. 4282/185 o výměře 95 m2 vše v k.ú. Mor. Krumlov na náklady žadatele
- převod budovy na Klášterním nám. č.p. 133 a pozemku p.č. 196 v k.ú. Mor. Krumlov z evidence majetku města do evidence SMM
- prominutí poplatku z prodlení z dlužné částky nájemného ve výši 23.292,50 Kč žadatelce dle předloženého materiálu
- předložený záměr realizace oprav hradeb dle PD " Statické sanační zajištění hradební zdi, Mor. Krumlov - úseky - 26- 32 "
- předložený harmonogram realizace oprav hradeb
- zadávací podmínky pro výběrové řízení na prodej stavebních míst na garáže pozemky p.č. 1137/95 a 1137/96 v k.ú. Mor. Krumlov obálkovou metodou dle navržené varianty "B"
- Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného - Město Moravský Krumlov vůči povinnému - Orel jednota Rakšice v předloženém znění
- nákup nového rozmetadla ( úhrada investice bude hrazena z investičního fondu TaZS), dodavatele rozmetadla firmu Macháček, nám Svobody 28, 691 83 Drnholec, dále schvaluje vyřazení a sešrotování starého rozmetadla
- navýšení VFP o částku 270 tis. Kč z rozpočtového nákladu na projektovou dokumentaci na kanalizaci. Z celkové částky 720 tis. na VFP je určeno Kč 450 tis. Kč pro oblast sportu
- pronájem areálu Vrabčí hájek pro konání hudebního festivalu Krákor

Zastupitelstvo města stanovuje:
- v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) tyto závazné ukazatele:
- v rozpočtu příjmů - příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
- v rozpočtu výdajů - výdaje celkem dle jednotlivých oddílů
- příspěvky na provoz dle předloženého rozpisu
- odvody z odpisů dle předloženého rozpisu

Zastupitelstvo města vyhlašuje:
- ZM, jako kompetentní orgán dle znění § 29 odst. 3 a § 31 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. b) a písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č. 3 ÚPN SÚ Mor. Krumlov

Zastupitelstvo města souhlasí :
- s vytvořením maximálně pěti pracovních míst u TaZS MK za podmínek daných úřadem práce

Zastupitelstvo města se nevyslovuje:
- pro zánik mandátu člena ZM Mgr. Bořivoje Zieglera v souladu s § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města neschvaluje:
- prodej pozemku p.č. 199/1 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelce dle předloženého materiálu
- prodej části pozemku p.č. 2829/1 pod schody do RD žadatelům dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu k podpisu Smlouvy o zajišťování pečovatelské služby v roce 2005
- starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného - Město Moravský Krumlov vůči povinnému - Orel jednota Rakšice v předloženém znění
- starostu města podpisem smlouvy s firmou Ing. arch. Alena Vašková, Přímětice 558, 669 02 Znojmo

Zastupitelstvo města ukládá:
- RM projednat podmínky pronájmu pozemku p.č. 199/1 v k.ú. Mor. Krumlov
- tajemníkovi zabezpečit skříň pro uložení dokladů čestných prohlášení a majetkových přiznání, agendu povede člen kontrolního výboru p. Sklenský
- kontrolnímu výboru vyřešit agendu čestných prohlášení a majetkových přiznání v souladu se zákonem o střetu zájmů

Zastupitelstvo města revokuje:
- usnesení z 18.zasedání ZM ze dne 29.1.2004 "zastupitelstvo města ukládá RM připravit do dalšího ZM podklady ke Smlouvě s firmou Milan Šťastný - autodoprava, práce ve stavebnictví, Radkovice 94, IČO: 41545176 včetně odborného posouzení"
- "zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi zabezpečit skříň, pro uložení dokladů čestných prohlášení a majetkových přiznání, agendu povede člen kontrolního výboru p. Sklenský"

Zapisovatelka:
Božena Procházková

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Tomáš Třetina
Ing. František Šlapanský

V Moravském Krumlově dne 4.4.2005


Marie Valachová
místostarosta

Bartoloměj Pitlach
starosta


web & design www.bravissimo.cz