Územně analytické podklady | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Územně analytické podklady

(01. 01. 2009)
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) jsou novým institutem plánování. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).
MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, jako úřad územního plánování zveřejňuje Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov, které byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP jsou přístupné k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravský Krumlov, odboru výstavby a ÚP, kancelář č. 315.

Obsah ÚAP: (Aktualizace 2016)


web & design www.bravissimo.cz