ZÁPIS z 11. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 8.10.2007 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města > Zápis ze ZM > ZÁPIS z 11. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 8.10.2007

ZÁPIS z 11. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 8.10.2007

(08. 10. 2007)
ve velké zasedací síni Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod.
Přítomno: 17 členů ZM
Omluveni: Ing. František Šlapanský, Bartoloměj Pitlach
Neomluveni: Mgr. Karel Vašíček
Zapisovatel: Petra Svobodová
Ověřovatelé zápisu: Irena Kočí, Pavel Procházka
Návrhová komise: Ing. Vlastimil Kocanda, Mgr. Lubomír Hrubý, Mgr. Oldřich Dohnal, Marie Valachová

1. Zahájení, schválení programu, stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise, plnění usnesení
11. zasedání ZM zahájil pan starosta v 16:00 hod. Přivítal přítomné členy ZM a konstatoval, že je přítomno 17 členů ZM, zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Program s dnešním jednáním jste obdrželi. Upřesňující materiály Vám byly dodány dodatečně. Doporučuji, aby v návrhu programu dnešního jednání byl bod č. 12 vyškrtnut. Ostatní body se buď posunou, nebo budeme bod č. 12 ignorovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání a aby rozprava probíhala ke každému bodu zvlášť.
Schváleno jednomyslně.

Byli navrženi tito ověřovatelé zápisu – Irena Kočí, Pavel Procházka
Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Vlastimil Kocanda, Mgr. Lubomír Hrubý, Mgr. Oldřich Dohnal, Marie Valachová

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. InterpelaceMokrý – informuje o billboardu k rekonstrukci kanalizace ve městě a o kameni s pamětní deskou. P. Pitlach dal informaci, že to firma dává zadarmo. Není tomu tak. V rozpočtu zhotovitele jsou všeobecné položky: informační panely a pamětní deska, každé zvlášť.
Kočí – odpočívadlo na Floriánku, umístit odpadkový koš.
Kubík – je to realizovatelné, ale jak dlouho tam odpadkové koše vydrží???
Ing. Ptáček – na odpočívadle na Floriánku je oloupaná střecha – ví pouze z doslechu.
Ing. Mokrý – šindel se loupe, bude nutná rekonstrukce.

3. Kontrola úkolů Rady a Zastupitelstva města Moravský Krumlov – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Mgr. Dohnal – dětské hřiště na Pionýrské je psáno, že je splněno. Doporučuje napsat, že splněno není.
Mgr. Třetina – přání rodičů dětí stran hřiště je splněno, ale parametry dětského hřiště to nemá.
Mgr. Dohnal – nevhodný povrch, hřiště je zarostlé. Přimlouvá se, aby se do stávajícího povrchu nasypala nepromytá prosívka a hřiště ztvrdne. Před tím je ale nutné hřiště postříkat proti plevelu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a ZM města Moravský Krumlov.

4. Zpráva o činnosti Rady města Moravský Krumlov – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Rady města od 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

5. Rozpočtové opatření č. 13/2007 – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Ing. Floriánová – vysvětluje podrobněji různé položky rozpočtového opatření č. 13/2007.
Ing. Kocanda – ptá se, jestli ve výdajové části rozpočtu jsou úroky z úvěru do konce roku 2007.
Ing. Floriánová – ano.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2007 provedené Radou města dle předložené přílohy.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Rozdělení veřejné finanční podpory pro rok 2007 – předkládá Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta
Ing. Mokrý – upozorňuje na čtyři přílohy – tabulky: oblast tělovýchovy a sportu, oblast školství, oblast prevence sociálně patologických jevů a oblast kultury. Rozdělení předcházela důkladná kontrola subjektů. Částky jsou poměrně malé kromě částky 142.000,- Kč pro FC Moravský Krumlov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení veřejné finanční podpory pro rok 2007 z rozpočtu města Moravský Krumlov.

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ro rok 2007 – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Ing. Mokrý – vysvětluje, že dotace je ve výši 142.000,- Kč, tak je nutné smlouvu schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravský Krumlov na rok 2007 subjektu Fotball Club Moravský Krumlov, P.O.Box 16, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 27009700 ve výši 142.000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Projekt podpory činnosti mládežnických fotbalových družstev FC Moravský Krumlov“ v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) - předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Ing. Mokrý – vysvětluje přiloženou územní mapku. Plocha měla být původně zahrnuta do územního plánu, ale vedení města prohlásilo, že se tam nikdy stavět nebude a že to není třeba. Následně však město pronajalo plochu zájemci pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, jejíž stavba je na uvedeném místě vhodná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pořízení změny č. 5 ÚPN SÚ Moravský Krumlov.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zapracování dílčí změny – rozšíření plochy průmyslové zóny v místě rekultivované skládky Lerch o pozemky (části pozemků): parc. č. 1760/1, 1760/3, 1760/4, 1760/7, 3535/14 s tím, že využití této plochy bude omezeno s ohledem na možnosti zakládání staveb na uvedených pozemcích a případné jiné podmínky – do změny č. 5 ÚPN SÚ Moravský Krumlov.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Návrh na předání majetku města do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkové organizace SMM, MěKS, ZŠ Ivančická – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

Ing. Mokrý – vysvětluje důvodovou zprávu.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo města schvaluje předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci SMM:

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

b) Zastupitelstvo města schvaluje předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci MěKS:

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

c) Zastupitelstvo města schvaluje předání majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití pro příspěvkovou organizaci ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

10. Správa majtku města Moravský Krumlov - předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
1. Pozemky
a) Prodej pozemků p.č. 627/1 o výměře 188 m2 a p.č. 441/17 o výměře 34 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 627/1 o výměře 188 m2 a p.č. 441/17 o výměře 34 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu za cenu 100,- Kč/m2 a převod těchto pozemků z majetku SMM do majetku města.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

b) Směna pozemku p.č. 3794/5 o výměře 317 m2 za pozemky města p.č. 1995/4 o výměře 169 m2 a p.č. 2009/43 o výměře 264 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadateli uvedenému v materiálu a odkoupení pozemku p.č. 2026/1 o výměře 63 m2 v k.ú. Moravský Krumlov od žadatelky uvedené v materiálu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 1995/4 o výměře 169 m2 a p.č. 2009/43 o výměře 264 m2 za pozemek p.č. 3794/5 o výměře 317 m2 žadateli uvedenému v materiálu s doplatkem ceny dle znaleckého posudku a odkoupení pozemku p.č. 2026/1 o výměře 63 m2 od žadatelky uvedené v materiálu za odhadní cenu a převod směňovaných pozemků majetku SMM do majetku města a získaných pozemků z majetku města do majetku SMM.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

c) Odkoupení pozemku p.č. 2291 o výměře 775 m2 v k.ú. Moravský Krumlov od žadatelům uvedeným v materiálu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2291 o výměře 775 m2 v k.ú. Moravský Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu za cenu 100,- Kč/m2 a převod tohoto pozemku z majetku SMM do majetku města.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Oprava hradeb – vícepráce

Mgr. Třetina – původně měla být částka 170.000,- Kč rozdělena: 150.000,- Kč na opravu hradeb a 20.000,- Kč na zrestaurování kříže Hermana Classena. Restaurátorská firma se neozvala, tak jsem se zeptal p. Floriánové, jestli je v rozpočtu celých 170.000,- Kč na opravy hradeb. Ing. Floriánová toto potvrdila a vypracovala návrh rozpočtového opatření č. 14/2007.
Ing. Mokrý – vysvětluje důvodovou zprávu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení ceny díla na akci „Statické zajištění hradební zdi, Moravský Krumlov úsek 26 – 29 o částku 170.000,- Kč.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: Ing. Kocanda

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2007 v předloženém znění.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: Ing. Kocanda

11. Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Ing. Mokrý – vysvětluje důvodovou zprávu.
JUDr. Bártová – je to živý materiál, bude sloužit jako podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Moravského Krumlova, který bude zpracován do konce letošního roku. Podklad je rozdělen do dvou částí. Byly provedeny sociodemografické analýzy, bylo provedeno šetření v Moravském Krumlově, ale i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Byla to podmínka JmK pro dotace. Kraje musí střednědobý plán zpracovávat, obce mohou. Ale pokud obec střednědobý plán nevypracuje, na žádnou dotaci nedosáhne. Zřízení střediska pro nízkoprahovou mládež, které nejen v Moravském Krumlově, ale i v širokém okolí chybí. Časové období je jen pro rok 2008, a to i finanční, jinak je vše ve fázi příprav. Plán je nejen, že si navrhneme nějaké priority, ale musí být i finanční krytí. Mile překvapila návratnost dotazníků z obcí (18%). Průměrná návratnost je kolem 5%. Jde vidět, že tahle problematika obce tíží.
Ing. Mokrý – Do kdy je možné dodat připomínky?
JUDr. Bártová – Podklad musí být zpracován do konce roku 2007. Další prioritou mohou být denní stacionáře. V pátek 12. 10. budeme jednat se Slezskou diakonií. Tohle vše je v rukou zastupitelstva města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov.

13. Zápis č. 37/2007 Osadního výboru Polánka – předkládá Ing. Aleš Friedrich, předseda výboru
Ing. Mokrý – vybudování rybníka – soukromá akce p. A. Víchy.
Oprava silnice přes Polánku a přesun autobusových zastávek.
Budova MŠ – už jednou jsme jasně řekli, že je to věc složitá. Už se zjišťoval počet dětí, který sice je naplněn, ale v různém věku. Dále je nutné, aby se rodiče rozmysleli, do které školky budou děti dávat. Pokud se školka v Polánce obnoví, tak se tam děti musí dávat, aby byla kapacita školky naplněna.
Školní autobus – s tím by se něco udělat mělo, když jeden jede prázdný a druhý přeplněný. Ten prázdný, ale do Polánky nezajíždí. Je nutné jednání na kraji.
Uzavírka silnice na Řeznovice – není možné přesně určit, kdy přesně bude uzavírka silnice.
Vyčištění rybníka – v dnešní době může být rybniční bahno nebezpečný odpad, musí se dělat rozbory, musí se udělat územní rozhodnutí, kam se bahno může vyvézt a pak se teprve čistí rybník. Není to tak jednoduché, jak si představují. Musíme určit, kdo si věc vezme na starost.
IS na stavební parcely – bylo by potřeba, aby zde byl pan Kabelka kvůli informaci, jak dalece postupuje projekt výkupu a prodeje. To se právě realizuje, ale výběrové řízení na projektanta IS se ještě nedělalo.
Oceňujeme jarní úklid poláneckých.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený zápis Osadního výboru Polánka

14. Zápis z jednání Osadního výboru Rokytná ze dne 5. 9. 2007 – předkládá Ing. Lenka Dobešová, předsedkyně výboru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený zápis Osadního výboru Polánka

V 16:55 hod. přišla Ing. arch. Kudrová.

15. Různé
1. Zápis usnesení z 5. jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj města – předkládá Ing. Pavel Vavřina, tajemník MěÚ
Ing. Mokrý – předává slovo Ing. Šotnerovi, který o tom ví více.
Ing. Šotner – uskutečnili jsme výjezdní zasedání ohledně umístění smuteční síně a pohřebiště, abychom viděli skutečný stav přímo na místě. ÚP počítá se dvěma lokalitami: v Liškách a vedle stávajícího hřbitova v Rakšicích. Dospěli jsme k nějakému názoru, který je laický. Neumíme specifikovat náklady potřebné pro výstavbu. Navrhujeme vypracovat obě varianty za daných podmínek a zastupitelstvo by se pak rozhodlo na určité variantě.
Mgr. Třetina – toto variantní vypracování za daných podmínek už je zadáno. Jakmile bude vypracováno, bude dodáno výboru.
Ing. Šotner – další bod je využití budovy školy v Rakšicích. Je to velký prostor, je k tomu velká parcela, která by se dala využít. Doporučujeme využití budovy v následujícím pořadí:
Nějaká sociální služba, domov důchodců, charita atd. Nemáme vstupní podmínky, jestli by byla možná dotace, kolik by stály celkové úpravy atd. Na prvním místě je neprodávat, ale zkusit využít pro účely města. Když se to nepodaří, tak následuje forma pronájmu a pak teprve prodej. Můžeme o tom začít diskutovat.

Mgr. Třetina – je potřeba si uvědomit, jaké investiční akce ve městě v současné době probíhají a budou probíhat. Oprava kanalizace, na to navazující oprava komunikací a chodníků, dle došlých dotazníků občanů – řešení bazénu, koupání. Dostaneme do správy objekt sokolovny, kde chceme budovat kulturní stánek. První věc, jestli máme na domov důchodců z hlediska investic a za druhé z hlediska jeho provozu. Můj osobní názor je, pokud budova ještě za něco stojí, tak ji nechat s záměrem prodeje.

Ing. Šotner – finanční problémy jsou a budou ještě v dalších letech, ale nemůže nebrat v potaz stárnoucí populaci. Skýtá se nám varianta plánu komunitního plánování, která nám fundovaně řekne, jestli potřebujeme nějaká místa pro seniory a kolik. My můžeme politicky rozhodnout, že postavíme domov pro seniory, ale nebude to podloženo argumenty. Vzniká nějaký dokument, který zahrnuje požadavky okolních obcí i požadavky občanů, tam když se to setká, tak z toho jednoznačně vyplývá, jestli má město Moravský Krumlov pro ten svůj správní celek do roku 2012, 2013, 2015, výhledově, mít k dispozici 10, 20, 50 míst pro důchodce. Je to služba, kterou musíme zabezpečit pro občany. Druhá věc jsou finance. Musíme prozkoumat dotační tituly jestli na to nějaké budou, nebo ne. I když nám komunitní plánování řekne, že to potřebujeme, ale nebudou na to finance, tak to prostě nebude. Je dobré projít všechny tyto body tak jak jsou. Nerad bych, abychom se dostali za 10 let do situace, kdy budou všechny budovy prodány a my budeme mít strašně moc zájemců o domov důchodců, nebo nějakou DPS. Nemáme podklady.

Mgr. Třetina – podklady vždycky řeknou, že domov důchodců je potřeba.

Ing. Šotner – Jsem pro, aby ZM uložilo RM zpracovat odpovídající podklady. Musíme pověřit odbor sociálních věcí a pana tajemníka, aby nám zjistili, jestli to doopravdy bude potřeba. A také finanční výhled a zároveň dotační tituly. Jestliže na to nebude, tak budovu postoupíme k pronájmu. Takhle by mělo probíhat každé šetření, co s majetkem. Napřed musím uvážit, jestli já osobně ho nějak využiji, jestli ne, tak se ho snažím pronajmout tak, aby na sebe vydělal, jestliže ani to nejde, tak se jej pokusím se ziskem prodat.

Ing. Kocanda – Já bych tento názor podpořil. Diskuse tam probíhala celkem dlouze. Pravda je, že když jsme viděli tu budovu a ten pozemek, tak je celkem škoda o potenciál této budovy přijít. Souhlasím i s Mgr. Třetinou, že finance budou určitě problém. Bodem dvě, kde jsme si odsouhlasili formu pronájmu, jsme to vlastně posunuli. Kdyby se podařilo sehnat řádného nájemce, který by se o budovu staral a udržoval ji v patřičném stavu, tak bychom si mohli budovu s pozemkem ponechat na ten bod jedna za pět, za osm let. Navzájem se to nevylučuje.

Diskuze byla dlouhá a tohle z toho vyplynulo celkem jednoznačně.
Ing. Mokrý – takže přistoupíme k usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá RM zpracování odpovídajících podkladů dle usnesení č. 11/07 ze zápisu 5. jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj města.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Nabídka k bezúplatnému převodu nemovitosti – pozemek parc.č. 54/3 v k.ú. Polánka u Mor.Krumlova – předkládá Ing. Pavel Vavřina, tajemník MěÚ
Ing. Mokrý – vysvětluje důvodovou zprávu.
Ing. Vavřina – je to na dlouho. RM doporučila ZM bezúplatný převod. My zašleme výpis z usnesení ZM a oni následně vypracují smlouvu k podpisu, kterou potom předložíme ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 54/3 – ostatní plocha a ostatní komunikace v k.ú. Polánka o výměře 111 m2 od subjektu Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

14. Korespondence

Vyjádření města k územnímu řízení a DÚR „Průtah městem“ – předkládá Ing. Jaroslav Mokrý, starosta města

Ing. Mokrý – vysvětluje důvodovou zprávu a přílohy k průtahu města. Nejdůležitější je bod 3. návrhu usnesení: předběžně vyjádřený podíl města na zamýšlené rekonstrukci komunikace III/4133, který odráží maximální náklady prací vyvolaných stavbou na zařízeních města. Městu patří i chodníky a parkovací místa. Může se stát, že stavbou bude vyvolána přeložka sítí Telefónica O2, sítí Selfservis, přeložka podzemního vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení je naše, místní rozhlas je náš. Pokud jsou tyto sítě uloženy předpisově hluboko, tak se jich rekonstrukce chodníků nedotkne. Pokud předpisy někdo porušil a dal sítě jen pod dláždění, bude nutno je zrekonstruovat. Pak už je to stavba vyvolaná a je otázkou licitace kdo to uhradí. Jedenáct miliónu je děsivých, ale v podstatě je to jen 20% celkových nákladů. Bez tohoto bodu se to nehne dál. Je formulován „bereme na vědomí“, protože my si nemůžeme dovolit to schválit. Perspektiva této stavby, která je teď v projektovém řízení, je taková, že my už to v tomto funkčním období asi dělat nebudeme. Je potřeba to takhle schválit, aby se firma mohla ucházet o stavební povolení.

Ing. Kudrová – kdo bude zastupovat naše město v tomto projektovém řízení.
Ing. Mokrý – naše zájmy zastupují výrobní výbory. Je tam místostarosta, p. Kabelka, já, SÚS, Ing. Černý z dopravy a další. Je v tom zahrnut i chodník u hradební zdi naproti Vertexu, který bude využíván k obsluze odstavných ploch.
Mgr. Třetina – další důvod k vybudování chodníku je vybudování odstavné parkoviště autobusů, kdy lidé nevyužijí cesty po schodech, ale půjdou dokola a pak budou chodit podél hradební zdi. Proto se uvažuje o vybudování chodníku podél hradební zdi. Projektant se na to podívá, jestli to lze, nebo nelze. Je to pouze informace.
Ing. Šotner – bude jedno výběrové řízení na jedno dílo?
Ing. Mokrý – je to krajský průtah, je to věcí kraje. Oni si vybrali projektanta, to je firma Pechal a vyberou si i zhotovitele.
Ing. Šotner – chceme, aby město mělo nějaké pravomoci do toho zasáhnout.
Mgr. Třetina – to nelze.
Ing. Šotner – chceme se účastnit výběrového řízení, odsouhlasovat vícenáklady apod.
Ing. Mokrý – jistě, ale to je věc postavení smlouvy o finanční spoluúčasti.
Ing. Vavřina – je to stejné, jako při výstavbě kruhového objezdu.
Ing. arch. Kudrová – i při výběrovém řízení na kruhový objezd byl zástupce města.
Ing. Vavřina – vysvětluje, jak to bylo při budování kruhového objezdu.
Ing. Mokrý – tahle částka je vyčíslena, jako bychom museli všechno dělat znovu. Je otázkou, jestli se rozhodneme přemisťovat rozhlas, nebo ne. To stejné je veřejné osvětlení. Je to maximální možné vyčíslení.
Ing. arch. Kudrová – projekt nepřevezme zástupce města, ale kraj?
Mgr. Třetina – ano.
Mgr. Třetina – úplně stejně se musíme chovat k jednání k přeložkám v Polánce.
Procházka – pokud jsou sítě udělány podle norem, tak se nebudou muset žádné přeložky dělat. Pokut něco bude špatně, tak my přeložku zaplatíme a pak se budeme soudit a vymáhat po tom, kdo to špatně udělal.
Ing. Kocanda – to jsou sítě na pozemku města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje postup územního řízení a dokumentaci pro územní rozhodnutí investiční akce „Silniční průtah městem“ pro silnici III/4133 bez výhrad a pověřuje starostu podpisem příslušného, tajemníkem vypracovaného, dopisu.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje umístění stavby, vydání stavebního povolení, vstup na pozemky a zábor (u žádného dotčeného pozemku se nejedná o prodej) jejich dotčených částí a pověřuje starostu podpisem příslušného dokumentu.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předběžně vyjádřený podíl města na zamýšlené rekonstrukci komunikace III/4133, který odráží maximální náklady prací vyvolaných stavbou na zařízeních města.

16. Diskuse
Ing. arch. Kudrová – já bych navrhovala, aby zápisy ze ZM byly společně s usnesením byly vyvěšeny na webu města. Občané se z diskuze konkrétněji dozví o čem se na zastupitelstvu jednalo a jak kdo hlasoval. S účinností od 11. ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi vyvěšovat na webu města zápisy ze zasedání ZM upravené dle platných zákonů.

Hlasování: odsouhlaseno
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ing. Ptáček – mám dotaz, kolik z vás zde přítomných by mělo zájem jít se podívat do městských lesů.
Mgr. Třetina – příští týden je otevření naučné stezky.
Ing. Ptáček – dalo by to skloubit. Měl jsem představu, že bychom se mohli sejít kolem 16.00 hod. u manipulačního skladu. Zůstala by otevřená závora na manipulační sklad.
Mgr. Třetina – jsme domluveni v úterý v 16.00 hod. u manipulačního skladu.
Ing. Ptáček – dohodli jsme se, pozvánky posílat nebudu.
Novotná – na informačním kanálu není pozvánka na zasedání zastupitelstva.
Zejda – mohlo by se město spojit s firmou SELF? Ve všech městech SELF pořádá besedy kvůli přepojení na digitální vysílání. Všechna města tam mají dva dny v měsíci besedu, ale nikdy jsem tam neviděl Moravský Krumlov. Je to dost závažná věc.
Mgr. Třetina – my to prověříme a tu besedu vyvoláme.

17. Usnesení
Návrh usnesení, který je přílohou zápisu, přednesl Ing. Kocanda.

18. Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZM v 17:55 hodin.

Zapisovatelka
Petra Svobodová

Ověřovatelé zápisu:.
Irena Kočí
Pavel Procházka

V Moravském Krumlově dne 8. 10. 2007

Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz